dilluns, 20 de juny de 2011

El basc que fa pensar

Polítiques lingüístiques

Per algun motiu o per alguna casualitat arreplegue dades sobre la situació del basc:


El euskera en la Comunidad Autónoma Vasca (2009). Una apuesta por la diversidad lingüística de Miquel Gros i Lladós
«Indicadores de situación y evolución del euskera» de la Viceconsejería de Política Lingüística (12.04.2011)


Ho compare un mica amb les dades d'ací (les que dóna l'AVL en el seu llibre blanc, per exemple, que és de l'any 2004), ara que Font de Mora Turón mos amenaça amb el trilingüisme tot i que encara no sabem què s'ha fet del xinés mandarí. Pel que diuen les dades, el País Valencià del 2004 té les de la Guipúscoa del 2006, és a dir, mentres ells van millorant, ací estem sentint els efectes de les polítiques lingüístiques del Partit Popular.

Han passat ja dos legislatures polítiques i la institució acadèmica va fent vocabularis i editant llibres, però no sabem com han quedat les propostes que féu:


1. Fomentar, des de la Generalitat Valenciana, la coordinació de les diferents administracions públiques per a dissenyar actuacions conjuntes per al foment del valencià.
2. Dissenyar i realitzar actuacions dirigides a augmentar la sensibilitat social respecte al fet plurilingüe de la societat valenciana i europea, i a propiciar una actitud positiva i compromesa amb la promoció de l’ús del valencià.
3. Promoure, des de l’administració pública, l’elaboració d’estudis sociolingüístics i actualitzar-los periòdicament, a fi de planificar actuacions de foment del valencià basades en fets reals.
4. Difondre els acords normatius i el model de llengua de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’ens oficial de referència normativa del valencià.
5. Potenciar la participació social per a aprofundir en el compromís pel valencià i en el seu foment.
6. Garantir el dret dels ciutadans a usar el valencià i a ser atesos en valencià en tota l’administració pública, assegurant a este efecte la capacitació lingüística adequada dels funcionaris i treballadors públics.
7. Definir el perfil lingüístic dels llocs de treball de l’administració pública i establir el sistema per a accedir-hi garantint els coneixements bàsics de valencià.
8. Impulsar actuacions perquè s’establisca entre totes les administracions una xàrcia de tècnics de dinamització i de promoció de l’ús del valencià.
9. Difondre els drets lingüístics reconeguts en l’ordenament jurídic i garantir l’assessorament i la defensa jurídica dels valencianoparlants a través d’un organisme integrat en la Sindicatura de Greuges.
10. Incentivar els sectors socials que s’incorporen al procés de normalització lingüística i que adopten preferentment l’ús del valencià.
11. Establir, en totes les administracions, uns criteris d’ús de les dos llengües oficials i aprovar reglaments de promoció del valencià.
12. Determinar si els diferents models d’escolarització garantixen que, en concloure els estudis obligatoris, els alumnes coneixen les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera suficient i en condicions d’igualtat i, en cas contrari, aplicar criteris eficaços per a corregir les possibles deficiències que s’hi observen.
13. Donar suport especial als programes d’escolarització que tenen el valencià com a llengua bàsica d’ensenyança.
14. Catalogar els llocs de treball d’Educació Infantil, Primària i Secundària com a bilingües, i garantir que tot el professorat que els ocupe tinga un coneixement suficient i adequat de valencià oral i escrit.
15. Dotar els centres de Secundària, Batxillerat i cicles formatius amb el professorat suficient per a cobrir l’ensenyança en valencià, i que eixe procés tinga continuïtat en la universitat, a fi que els alumnes que opten a estudiar-hi en valencià ho puguen fer efectiu.
16. Incloure les titulacions universitàries específiques dels estudis superiors de valencià, així com les equivalències corresponents a altres titulacions homòlogues, en els certificats de coneixement de valencià del professorat.
17. Donar suport a les associacions cíviques que treballen per l’ensenyança en valencià.
18. Donar suport a l’elaboració i edició de materials didàctics en valencià.
19. Donar suport a l’edició de llibres en valencià i promoure campanyes per incentivar-ne la lectura.
20. Oferir cursos de valencià per a les persones adultes en general i per als treballadors del sector de servicis.
21. Realitzar campanyes especials de cursos de valencià dirigits als immigrants nouvinguts.
22. Promoure l’aplicació de plans de normalització lingüística en els sindicats, empreses, organitzacions patronals i entitats similars.
23. Incentivar l’ús del valencià en superfícies comercials, en entitats bancàries i en caixes d’estalvi, en organitzacions socioeconòmiques i en entitats esportives.
24. Fer una crida a totes les confessions religioses perquè donen un impuls decidit al procés de valencianització, sobretot en la relació amb els fidels.
25. Dotar d’un suport econòmic adequat les activitats de promoció i ús del valencià impulsades pels diferents coŀlectius cívics.
26. Fer que RTVV siga un verdader instrument de foment del valencià, propiciant que use més un valencià adequat a la situació comunicativa i que augmente les hores de programació en esta llengua.
27. Fomentar la publicitat en valencià i ajudar la premsa i els altres mitjans de comunicació que s’editen o s’expressen en valencià.
28. Propiciar indústries culturals en valencià i ajudar les entitats socials que prioritzen l’ús del valencià en les seues actuacions, especialment en les activitats predilectes dels jóvens.
29. Assegurar l’adequada formació lingüística en valencià dels treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació, especialment els editors, periodistes, guionistes, locutors i presentadors.
30. Proporcionar programes educatius i d’entreteniment en valencià a les diferents televisions comarcals i locals.
31. Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en valencià.
32. Ajudar la premsa escrita en valencià, tant si és en format imprés com digital.
33. Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport tecnològic.
34. Valencianitzar plenament la senyalització viària i la retolació pública i privada.
35. Propiciar que els grups polítics assumisquen que els representants del poble en les diferents institucions han de conéixer el valencià, usar-lo i fomentar-lo.
36. Coordinar-se amb les comunitats autònomes amb llengua pròpia per a potenciar conjuntament els drets lingüístics en l’àmbit de l’estat i en l’àmbit europeu.
37. Coordinar-se amb les comunitats autònomes del nostre àmbit lingüístic per a potenciar i enriquir la llengua que compartim.
38. En coŀlaboració amb el govern de la Generalitat i amb el govern d’Espanya, promocionar la realitat lingüística valenciana en la resta de l’estat i en l’àmbit internacional.


Segurament me n'he passat reproduint totes les iniciatives que proposava l'acadèmia. Al cap i a la fi, no sembla que hagen tingut molt de recorregut ni que ni tan sols aquelles que s'han dut a terme sàpia ningú per a què eren, quins objectius tenien i si els han assolit totalment o parcialment.
Publica un comentari a l'entrada