dimarts, 23 de novembre de 2010

Qualssevol altres formes

Línies de trencament

En una de tantes queixes (esta, números 106620 i 106637, a més, repetida, perquè es tractava de dos webs diferents pertanyens a la mateixa institució, si no ho recorde malament), el síndic de greuges recorda a la Conselleria de medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge valenciana, i, en concret, a l'Institut Cartogràfic Valencià:


...els deures legals que la Constitució i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats, i d'utilitzar en tots els procediments i en qulssevol altres formes de relació amb ells, la llengua (castellana o valenciana) triada per ells.


Tot i que diu i repetixen que invertir en educació dóna més rèdits que no sembla, a voltes sembla que s'invertix en mala educació, que això i poc més són les actituds que motiven les queixes davant el síndic de greuges, ja que només s'entén per mala educació el fet que hi haja funcionaris disposats a incomplir les lleis, més enllà fins i tot de les decisions dels càrrecs polítics.

Fa uns quants anys que sóc funcionari i, vaja, des de la meua primera faena interina em vaig adonar de la capacitat que tenia d'adoptar les meues pròpies decisions sobre l'aplicació de la legislació lingüística, és a dir, sobre el fet de respectar-la o de no respectar-la, més inclús en este àmbit en què la regulació legal responsabilitzava la coŀlectivitat de l'administració i no cada funcionari concret.

Si no l'erre ara, que parle de memòria i no tinc la documentació davant —l'afegiré en nota* després o demà— això ha variat una miqueta amb els nous estatuts dels treballadors públics que s'estan aprovant, i és una via que hauré d'explorar en les queixes als síndics. Ho he de mirar.* Article 141.b de la Llei 10/2010 valenciana, que declara falta molt greu dels funcionaris: «b) Tota actuació que supose discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnat, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.»

Cap comentari:

Publica un comentari