dijous, 13 de maig de 2010

Macros mentals

Marcs mentals

¿I què fem si treballem en Word amb documents que contenen més d'una llengua alhora? Tant és si el document està fet com si l'estem escrivint, podem fer una macro (associada a una combinació de tecles) com la següent:


Sub Idiomes()
'
' Idiomes Macro
' Macro creada el 23/02/01
'
On Error GoTo eixida
Rem QUADRE DE TRIA
WordBasic.BeginDialog 300, 150, "Tria l'idioma:"
WordBasic.OptionGroup "Grup"
WordBasic.OptionButton 50, 6, 150, 16, "&Català", "Botó1"
WordBasic.OptionButton 150, 6, 150, 16, "&Espanyol", "Botó2"
WordBasic.OptionButton 50, 26, 150, 16, "&Anglés", "Botó3"
WordBasic.OptionButton 150, 26, 150, 16, "&Francés", "Botó4"

WordBasic.OKButton 105, 75, 88, 21
WordBasic.CancelButton 105, 100, 88, 21
WordBasic.EndDialog
Dim Diàleg As Object: Set Diàleg = WordBasic.CurValues.UserDialog
On Error GoTo eixida
If WordBasic.Dialog.UserDialog(Diàleg) Then
If Diàleg.Grup = 0 Then Selection.LanguageID = wdCatalan
If Diàleg.Grup = 1 Then Selection.LanguageID = wdSpanishModernSort
If Diàleg.Grup = 2 Then Selection.LanguageID = wdEnglishUS
If Diàleg.Grup = 3 Then Selection.LanguageID = wdFrench

eixida:
End If

End Sub


Amb eixa macro (en Open Office encara no sé fer-ne), el text que seleccionem canvia a l'idioma que triem, cosa que facilita la correcció (i cal recordar crear diccionaris per a cada idioma).

Ara bé, si Cortes Llopis (pp) diu «churros con meninas», això ja no hi ha macros que ho apanyen.