dilluns, 23 d’abril de 2012

Bellesa autoritària

Les valoracions i decisions estètiques que no compartixc no em molesten gens, però estic en contra del poder que s'han adjudicat alguns ens i institucions valencians a ells mateixos per a decidir estalviant-se complir no tan sols amb l'austeritat —tan hipòcritament de moda ara—, sinó amb la professionalitat, l'eficàcia, l'eficiència i la rendició de comptes. I eixe poder per al desastre és responsabilitat directa dels gestors polítics, que són els qui malmeten el funcionament de l'administració pública amb decisions sense control democràtic. Al capdavall, el règim «autoritari» que tanta polseguera ha creat en el diccionari dels de l'Academia de la Historia no va ser ben bé el de Franco, però sembla que quadra bastant amb l'ideari d'alguns dirigents del Partit Popular.

Com a mostra d'això podem llegir la «Resolució de Presidència de caràcter general sobre la utilització de les sales institucionals, espais i altres dependències de les Corts, com també de l'accés i permanència del públic a zones autoritzades dels edificis del recinte parlamentari, com també d'altres aspectes referits a les sessions de Ple i de comissió» que apareix en el Bolletí oficial de les Corts Valencianes número 68. Una mostra:

1. La Presidència de les Corts i, si escau, de les diferents comissions, vetlaran perquè els diputats presents a l'hemicicle o a les sales de comissió respecten les regles de l'ordre, establertes en l'article 98 del RC i, en aquest sentit, hauran d'actuar immediatament quan s'utilitzen peces de roba, cartells, fotografies, pancartes o altres elements materials que pogueren resultar al·lusius a algun diputat, institució o terceres persones, o quan d'alguna altra manera es menyscabe el decor de la cambra i, en aquest cas, sense perjudici d'allò que estableix el RC, en procediran a l'expulsió i a l'adopció, si escau, de les mesures sancionadores i disciplinàries que corresponguen d'acord amb els articles 99 a 107 del RC. En el moment que els serveis de seguretat de la cambra detectaren que alguna persona fóra portadora d'algun dels elements no permesos impediran el seu accés al recinte parlamentari.

I la resta és pareguda, una mostra de la democràcia autoritària que s'obté quan els ciutadans deixem que dirigixquen les institucions públiques els qui les fan servir en profit propi i contra la igualtat, l'equitat i els drets de les persones que els voten i les paguen.

Publica un comentari a l'entrada