dijous, 12 de maig de 2016

Recomptes parcials

Ara que no puc evitar fer petits recomptes parcials de tot un poc, veig que la idea que tenim sobre una persona parla de mosatros quasi tant com parla d'ella. És possible que descrigam igual una mateixa persona i, en el fons, pot ser que cada u estiga pensant en una idea del tot diferent, pot ser que estigam fem «valoracions» contradictòries a partir d'un acord superficial en les paraules. Les converses giren i giren al voltant de cada realitat sense arribar a ser mai del tot coincidents, ni tan sols del tot acceptables ni tan sols compartides. I, en el fons, això de ser responsable i conseqüent és un esforç personal que no és sempre socialment acceptat. L'absolució és barata; la comprensió és impagable.